Adatvédelmi tájékoztató

Hatálybalépésének időpontja: 2023. április 20.
Utoljára módosítva: 2023. április 20.

 

I. Általános irányelvek

A Weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt. Ezt a honlapot Dr. Godányi Roland magánszemély (cím: 2400 Dunaújváros Március 15. tér. 3., email-cím: kapcsolat@godanyiroland.hu), továbbiakban 'Adatkezelő' üzemelteti.

Amennyiben a honlapon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat az Adatkezelő kezeli és archiválja. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz csak az Adatkezelő férhet hozzá. Személyes adatokat harmadik félnek nem ad át. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról. A tájékoztatás postacímen (cím: 2400 Dunaújváros Március 15. tér. 3.3.3.), és e-mail címen (kapcsolat@godanyiroland.hu) kérhető. Személyes adatok helyesbítése vagy törlése szintén ezen a címen kérhető. Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

I.1. Személyes adatok kezelése

Amennyiben Ön a Weboldalon található elérhetőségek valamelyikén közvetlenül felveszi velem a kapcsolatot, és ennek során Önre vonatkozó személyes adatokat ad meg, azzal hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a mindenkor hatályos magyarországi adatvédelmi jogszabályok tiszteletben tartásával a Weboldal üzemeltetésével, illetve az Önnel való kapcsolattartással összefüggő célból adatbázisában tárolja, kezelje, illetve feldolgozza. Kapcsolatfelvétel során megadandó személyes adatok: Név, E-mail cím, Telefonszám.

Az Adatkezelő harmadik személyek részére személyes adatokat nem továbbít, illetőleg azokat nem teszi harmadik személyek számára hozzáférhetővé. Az Adatkezelő gondoskodik az adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok az illetéktelen hozzáférésekkel szemben védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

I.2. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat azok kezeléséhez történő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását az kapcsolat@godanyiroland.hu e-mail címre küldött e-mail útján bármikor ingyenesen visszavonhatja.

I.3. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Adatkezelő kapcsolattartási e-mail címére (kapcsolat@godanyiroland.hu) küldött üzenet útján bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá a megadott elérhetőségeken kérheti a személyes adatainak helyesbítését, módosítását, illetve törlését, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Amennyiben az Adatkezelő által a tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, jogorvoslatért a hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

I.4. Az internet biztonsága

Az Adatkezelővel elektronikus úton történő kapcsolattartás elsősorban információs célokat szolgál. Az interneten keresztül közvetített adatok biztonsága nem garantálható teljes mértékben, ezért nem lehet kizárni, hogy az így elküldött elektronikus üzenetek tartalmához illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, annak tartalmát ne módosítsák, illetve az üzenet ne vesszen el, mindezért az Adatkezelő nem tesz és nem fogad el hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján, hacsak erről előzetesen ellentétes tartalmú megállapodás nem született Ön és az Adatkezelő között. Az Adatkezelő mindazonáltal minden ésszerű és elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy az Ön által megadott adatok és az Önnel folytatott levelezés tartalmához illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

II. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.)

 • 2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.)

III. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 • Telefon: 0613911400

 • Fax: 0613911410

 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Honlap: http://www.naih.hu

IV. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.